ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ  Α.Ε.Π.Ε.Υ.
D. A. TSEKOURAS SECURITIES S.A.P.I.S.

Γιά το ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - To OPEN AN ACCOUNT:
Στείλτε με e-mail το κάτωθι - Send by e-mail the following:

Προς: Δημ. Αθ. Τσεκούρας ΧΑΕΠΕΥ - To: D. A. Tsekouras Sec. S.A.P.I.S.
     

        10ψήφιος Αριθμός Λογαριασμού Αξιών/Χρεωγράφων -
      - 10 digit Securities Depository Securities Account #: _________-_
ή/καί 10ψήφιος Αριθμός Μερίδας Επενδυτού -
- and/or 10 digit Securities Depository Investors Shares  #: _________-_
(ΣΑΤ:Συστήματος Αύλων Τίτλων-CSD:Cental Securities Depository)

ή- and/or: Επώνυμο/ία - Surname/Company name:_______________________
                 Όνομα - Name: ______________________
                 Όνομα πατρός - Fathers name: ____________________
                 Εθνικότης - Nationality: ___________________
                 Επαγγελμα - Profession: ____________________                                                ΑΔΤ, ημερομηνία, εκδούσα αρχή -
               -Id #, date, authority of issuance: ____________________________
                ΑΦΜ,- Tax #: ____________________
                ΔΟΥ - Tax Office: __________________________________
                Διεύθυνση-  Address:
                                                 Οδός - Street: ___________________________
                                                 Αριθμός - #: _______________
                                                 Ταχ.Κωδικός - Post code: __-___ __
                                                 Πόλις - City: ____________________
                                                 Χώρα - Country: ____________________
                Τηλ. Οικίας - Home phone: _____________________
                Τηλ. Εργασίας - Business phone: ______________________
                Φαξ - Fax: _______________________
                Κινητό - Mobile: _________________________
                e-mail: _________________________________________________
                site: ___________________________________________________

Σας προτείνουμε να αντιγράψετε την παραπάνω φόρμα και να κανετε επικόληση στο e-mail που θα μας στείλετε.
-We recommend to copy the form and paste it into your e-mail.

  
       @ email us